Universal Multigrip, Snow Socks for Cars Keeps you moving!

Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

Všeobecné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú predaj a kúpu tovaru medzi kupujúcim a predávajúcim, pričom Predávajúcim je CSE Group s.r.o.
Sídlo: Gazdovský rad 39, 931 01 Šamorín
Tel.: 0911 811 449
IČO: 47 491 752
DIČ: 2023927532
IČ DPH: SK2023927532
Číslo účtu: 3203924557 / 0200
IBAN: SK29 0200 0000 0032 0392 4557
SWIFT: SUBASKBX
VÚB, a. s.

a Kupujúcim je právnická alebo fyzická osoba, ktorá na objednanie tovaru využila elektronický internetový obchodný systém prevádzkovaný Predávajúcim na adrese www.universalmultigrip.com/sk

Akékoľvek odchýlky od obchodných podmienok majú platnosť len vtedy, ak sú v uzatvorenej kúpnej zmluve výslovne uvedené a sú odsúhlasené obidvoma stranami.

 

Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.universalmultigrip.com/sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácii objednávky. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany Kupujúceho a jej prijatím na strane Predávajúceho.

 

Povinnosti obidvoch zmluvných strán

 

Povinnosti Predávajúceho:

– dodať Kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
– dodať Kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

 

Povinnosti Kupujúceho:

– objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov
– zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky
V prípade, že si Kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), Predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.
Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 300 Euro, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie Kupujúcim, Predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

 

Cena tovarov

Ceny v internetovom obchode na stránke www.universalmultigrip.com/sk sú platné v čase objednávania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.
Všetky ceny sú vrátane 20% DPH.
Faktúra je zaslaná Kupujúcemu v zásielke, a slúži zároveň ako dodací list.

 

Platby za tovar

 

Kupujúci môže za objednaný tovar zaplatiť jednou z možností:

Kupujúci môže za objednaný tovar zaplatiť jednou z možností:
a) platba prevodným príkazom na účet predávajúceho 3203924557 / 0200 VÚB, IBAN:SK2902000000003203924557, SWIFT:SUBASKBX (na základe faktúry)
b) platba cez TrustPlatby – online platby prostredníctvom internet bankingu (ZADARMO)
c) platba cez TrustCard – platby platobnými kartami (ZADARMO)
d) v hotovosti pri preberaní zásielky (ZADARMO)
e) osobný odber (ZADARMO) – na našom sklade FHB Group, s.r.o. Mlynské Luhy 29, Bratislava. Platba pred odberom, prevodným príkazom na účet predávajúceho 3203924557 / 0200 VÚB, IBAN:SK2902000000003203924557, SWIFT:SUBASKBX (na základe faktúry)

 

Ceny za dopravu tovarov v rámci Slovenskej republiky a dodacie lehoty

Doprava kuriérom je ZADARMO, doručenie štandardne na nasledujúci pracovný deň, pokiaľ sa tovar objedná do 11:00 hodín, cez náš e-shop, počas pracovných dní. Doručenie zásielky môže trvať od 1 až 3 pracovných dní. Dodávky objednaného tovaru budú podľa prevádzkových možností Predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Pri tovare, ktorý nie je na sklade Predávajúci vopred upozorní Kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty tovaru a Kupujúci bude mať možnosť objednávku stornovať.

 

Ceny za dopravu tovarov do Českej / Maďarskej republiky a dodacie lehoty

a) kuriér – export zo SR do Českej republiky 4,90 Euro, doručenie do 2-3 pracovných dní
b) kuriér – export zo SR do Maďarskej republiky 4,65 Euro, doručenie do 2-3 pracovných dní

 

Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 3 hodín od jej odoslania. (Po 3 hodinovej dobe Predávajúci začne objednávku vybavovať). Zrušenie objednávky je potrebné zaslať na e- mail: info@csegroup.sk . Potvrdenie o zrušení objednávky bude zaslané obratom.

 

Vrátenie tovaru

Tovar zakúpený v prostredníctvom E shopu na www.universalmultigrip.com/sk je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 7 dní od jeho prevzatia, podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z., Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný, nerozbalený, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí Kupujúci. Tovar vrátený dobierkou nebude prijatý. Cena za tovar bude Kupujúcemu vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.

 

Reklamácie

Reklamácie sú vybavované emailom na info@csegroup.sk  telefonicky v pracovných dňoch od 9:00 do 16:00 na telefónnom čísle: 0911 811 449

Kupujúci je povinný pred prevzatím zásielky na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.
V prípade reklamácie zašle Kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti CSE Group s.r.o. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje Kupujúceho – spiatočná adresa, telefónne číslo, e-mail. Tovar je potrebné zaslať buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.
Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania a neodbornej montáže produktov, rovnako ako škody spôsobené vnútornými udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytovaná záruka.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od Kupujúceho k Predávajúcemu hradí Kupujúci. Poštovné a iné poplatky sa nevracajú.
Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí Predávajúci.
Predávajúci nenesie zodpovednosť

  • za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené fulfillment spoločnostou, resp. expresnou zásielkovou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho.
  • poškodenie zásielky zavinené fulfillment spoločnostou, resp. expresnou zásielkovou službou
  • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

 

Ochrana osobných údajov 

Vzhľadom k poskytnutiu kvalitných služieb Predávajúceho Kupujúcemu je potrebné poznať niektoré všeobecné údaje o Kupujúcom ako sú napr.: kontaktné informácie a údaje o jeho nákupoch.
Tieto údaje sa Predávajúci zaväzuje chrániť pred zneužitím a neposkytovať ich tretiemu subjektu.
V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva Kupujúci predávajúcemu právo predate dopravcovi nutné minimu osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).
Použitím tohto internetového obchodu Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a použitím informácií o sebe a svojich nákupoch za vyššie uvedených podmienok.
Internetový obchod Predávajúceho si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom. V takomto prípade neplatia uvedené pravidlá manipulácie s údajmi.

 

Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy neupravené kúpnou zmluvou alebo týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov SR – Obchodným zákonníkom a Občianskym zákonníkom vrátane ich vykonávacích predpisov.

like icon